Jernberg Family Stories

(Thank you to Kjell-Erik Åsberg from Sweden for writing the following story about the family of Maja Lisa Eriksdotter, a.k.a. Mary Elizabeth Erikson Jernberg.  The Swedish version follows the English version.)

Family Johansson

The following information are collected from the Swedish Church Archive and especially from House Interrogation Lengths (HFL). A good description of the countryside and living conditions can be found from the webbpage; www.finnskogen.se. 

The Johansson family consisted of Erik Johansson and Lisa Eriksdotter. They had 9 children, 7 boys and 2 girls. The children's surnames were for the Eriksson boys and for the girls Eriksdotter by father's first name.

Erik and Lisa originally came from a small village called Käppanstorp, Östmark parish. Erik was born 6/5 1819 and Lisa 1/8 1823. Erik worked as a farmhand and Lisa as a maid.

Lisa had an illegitimate son Nils Bengtsson on 25/2 1844. His son has died in 1844.

On 3/1 1845 Erik and Lisa married and moved that year to Kullarne, Östmark parish.

His first son Johan was born on 10/2 1845 in Käppanstorp. Son number two, Erik (my great-great-grandfather) was born on 19/12 1846 in Kullarne. On 9/3 1849, son number three Nils was born. Barely a month later, on 1/4 1849 Johan died, aged four.  Son no. 4, Johan was born on 14/4 1852. Son number five was Sven, born 22/5 1854. Number six was Per, born 19/6 1856. Number seven was Otto, born 21/5 1859. Now it was girls. First Anna Kristina, born 16/10 1862. And the last Maja Lisa was born 21/6 1865.

The siblings became total as many as nine with a time span of 20 years. As a crofter during this time, life was exceedingly difficult with many mouths to feed. Usually, children got out to work on other farms as farmhands or maids at the age of 13-14. In 1842, the Swedish Public-School Charter was introduced, which meant that every parish in the countryside and each city assembly would have at least one school with "duly approved teachers". But there was a shortage of both premises and qualified teachers and many children had a long and difficult way to go to school. Several parents protested against the public school. They argued that the children needed to help with family provision and work at home, not go to school.

Erik, brother of Maja Lisa, conveys the following in his newspaper article on his 90th birthday: "Dad received a sum of money annually from the king because he had so many boys among the children. At six years old Erik was able to manage a scythe and at the age of 10 he hit a whole meadow. During childhood, there was not so much schooling. The work was primarily on the agenda. I had to learn to read and write. At about the age of 16, my father and I hiked to Torsång in Dalarna, a distance of 300 to 400 km on foot. When the rafting period was over, the same march way home."

All this happened before Maja Lisa was born. The family fought on and the boys were around the country to make money, among other things. In 1865, when Maja Lisa was born Nils out, various jobs in various places.

In 1867, an extremely difficult natural event occurred. Sweden is experiencing a very severe crop failure and the country is experiencing a real year of emergency. Almost no harvests. Even 1868 will also be a difficult year. Erik had his first child, Edward, 8/11 1867 in Millermarkstorp, Nytorp, Östmark parish.

In 1869 Johan moves and on 7/2 1869 mom Lisa dies, i.e., when Maja Lisa is 4 years old. At the same time, dad Erik has gone blind. The father dies two years later, on 23/11 1871. The remaining children at home are now without a father and mother. The girls will now have to take care of the household to the best of their ability despite their small age. None of the boys take over the farm and move out of the countryside.

From 1877, only Maja Lisa remains at home. On November 23, 1879, aged 14, she took a position as a maid with Mattias Larsson, Ulfsjön, Landsjöberg, Östmark parish. There she remains until October 4, 1882. On October 30, she took a position as a maid with John Eriksson, Örkärnshöjden, Lekvattnet parish. Here she remained until October 17, 1883, when she signed up to move to North America. Which way she took from Sweden is not clear to me.

Written by Kjell-Erik Åsberg

Kullarne-barnen

Fam. Johansson

Nedanstående information är hämtad från svenska kyrkoarkivet och speciellt från Husförhörslängder (HFL). En bra beskrivning av bygden och levnadsvillkoren finns att hämta från webb-sidan; www.finnskogen.se

Familjen Johansson bestod av Erik Johansson och Lisa Eriksdotter. De fick 9 barn, 7 pojkar och 2 flickor. Barnens efternamn blev för pojkarna Eriksson och för flickorna Eriksdotter efter faders förnamn.

Erik och Lisa kom ursprungligen från liten by som heter Käppanstorp, Östmark församling. Erik föddes 6/5 1819 och Lisa 1/8 1823. Erik arbetade som dräng och Lisa som piga.

Lisa fick en s k oäkta son Nils Bengtsson den 25/2 1844. Sonen dog sedan 1844.

Den 3/1 1845 gifte sig Erik och Lisa och flyttade det året till Kullarne, Östmark församling.

Första sonen Johan föddes 10/2 1845 i Käppanstorp. Son nummer två, Erik (min mormors morfar) föddes 19/12 1846 i Kullarna. Den 9/3 1849 föddes son nr tre, Nils. Knappt en månad senare, den ¼ 1849 dog Johan, fyra år gammal.  Son nr fyra, blev Johan som föddes den 14/4 1852. Son nr fem blev Sven, född 22/5 1854. Nr sex blev Per, född 19/6 1856. Nr sju blev Otto, född 21/5 1859. Nu blev det flickor. Först Anna Kristina, född 16/10 1862. Och sist blev Maja Lisa, född 21/6 1865.

Syskonskaran blev inalles hela nio med ett tidsspann på hela 20 år. Som torpare under den här tiden var livet mycket svårt med många munnar att mäta. Vanligtvis fick pojkar och flickor ut att jobba på andra gårdar som dräng resp. piga vid 13-14 års ålder. År 1842 infördes i Sverige folkskolestadgan, vilket innebar att varje socken på landsbygden och varje stadsförsamling skulle  ha minst en skola med ”vederbörligen godkänd lärare”. Men det var brist på både lokaler och behöriga lärare och många barn hade lång och besvärlig väg att gå till skolan. Flera föräldrar protesterade mot folkskolan. De menade att barnen behövde hjälpa till med familjeförsörjningen och arbetet hemma, inte gå i skolan.

Erik, bror till Maja Lisa, förmedlar följande i sin tidningsartikel när han fyllde 90 år: Pappa fick årligen en summa pengar från konungen därför att han hade så många pojkar bland barnen. Vid sex år kunde Erik hantera en lie och vid 10 års ålder slog han en hel äng. Under barnaåren var det si och så med skolgången. Arbetet stod först och främst på agendan. Nödtorftigt fick jag lära mig läsa och skriva. Vid ca 16 års ålder vandrade jag och far till Torsång i Dalarna en sträcka på 300 till 400 km till fots. När flottningsperioden vid skiljestället var slut blev samma marsch hemåt igen.

Allt detta hände innan Maja Lisa var född. Familjen kämpade på och pojkarna var runt i landet för att tjäna pengar bl. a. År 1865, när Maja Lisa föddes, flyttar Nils ut, diverse jobb på olika platser.

År 1867 inträffar en extrem svår naturhändelse. Sverige får en mycket svår missväxt och landet upplever ett riktigt nödår. Nästan inga skördar. I och med detta blir även 1868 ett svårt år. Erik fick sitt första barn, Edvard, 8/11 1867 i Millermarkstorp, Nytorp, Östmark församling.   

1869 flyttar Johan och den 7/2 1869 dör mamma Lisa, alltså när Maja Lisa är 4 år. Samtidigt har pappa Erik blivit blind. Pappan dör två senare, den 23/11 1871.  Den decimerade barnaskaran står nu utan far och mor. Troligtvis får flickorna nu ta hand om hushållet efter bästa förmåga trots sin ringa ålder.  Ingen av pojkarna tar över gården utan flyttar från bygden.

Från 1877 är det bara Maja Lisa kvar hemma. Den 23 november 1879, 14 år gammal, tar hon anställning som piga hos Mattias Larsson, Ulfsjön, Landsjöberg, Östmark församling. Där blir hon kvar till den 4 oktober 1882.  Den 30 oktober tog hon anställning som piga hos John Eriksson, Örkärnshöjden, Lekvattnets församling.  Här blev hon kvar till 17 oktober 1883, då skrev hon ut sig för flytt till Nord Amerika. Vilken väg hon tog från Sverige är inte riktigt klart för mig.   

Kjell-Erik Åsberg